Regulamin

§1 Definicje

 1. Operator - właściciel Serwisu pewnykantor.pl - Biuro Rachunkowo Podatkowe - Kantory Rajnard Gawlik z siedzibą w Strzelcach Opolskich ul.Bolesława Chrobrego 1/3, prowadzący działalność kantorową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r.  poz. 826 z późn. zm.), wpisany do rejestru działalności kantorowej, prowadzonego przez Narodowy Bank Polski pod numerem 155/00/OP46. Posiada wpis do Rejestru REGON: 531180726               oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 756-133-37-19                      .
 2. Serwis - serwis internetowy, prowadzony pod adresem: http://www.pewnykantor.pl, kierowany przez Operatora, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z udostępnionych w jego ramach usług.
 3. Regulamin -  niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis, ustanowiony przez Operatora zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).
 4. Usługi - usługi świadczone przez Operatora Serwisu pewnykantor.pl na rzecz Użytkowników, obejmujące pośrednictwo w wymianie walut drogą internetową.
 5. Rejestracja - procedura założenia Konta Użytkownika w Serwisie pewnykantor.pl
 6. Użytkownik - osoba fizyczna,  spełniająca warunki, określone w Regulaminie, która zaakceptowała jego postanowienia i dokonała Rejestracji w Serwisie, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika.
 7. Konto Użytkownika - konto udostępnione Użytkownikowi w wyniku procesu Rejestracji, prowadzone w Serwisie pewnykantor.pl, umożliwiające mu poprzez Panel Klienta składanie dyspozycji wymiany walut online, po wprowadzeniu przez Użytkownika Loginu i Hasła.
 8. Panel Klienta - część Serwisu, udostępniona Użytkownikowi w celu logowaniu się i zarządzania Kontem Użytkownika.
 9. Login i Hasło - dane,  wprowadzone przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie pewnykantor.pl  umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Konta Użytkownika.
 10. Adres e-mail Użytkownika - konto poczty elektronicznej, podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji, w ramach Konta Użytkownika.
 11. Transakcja - wymiana waluty jednego państwa na walutę innego za pośrednictwem Serwisu  pewnykantor.pl przebiegająca bezpośrednio pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem.
 12. Potwierdzenie transakcji - dowód kupna/sprzedaży waluty w formie rachunku, dostępny do pobrania w Panelu Klienta oraz przesyłany drogą elektroniczną w formie odnośnika, na wskazany w Panelu Klienta Adres e-mail Użytkownika.
 13. Przelew - transfer środków pieniężnych na Rachunek.
 14. Rachunek - konto bankowe, prowadzone dla Użytkownika, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez bank, posiadający siedzibę lub oddział na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem uznania danego konta bankowego za Rachunek Użytkownika jest zgodność danych Użytkownika, wskazanych w przelewie dokonanym za pomocą konta z danymi, jakie zostały przez niego podane podczas Rejestracji w Serwisie pewnykantor.pl
 15. Czas Pracy Serwisu pewnykantor.pl - czas, obejmujący każdy Dzień Roboczy, od godziny 9.00 do godziny 16.30, w którym Serwis realizuje wskazane Usługi.
 16. Dzień Roboczy od poniedziałku do piątku, bez dni ustawowo wolnych od pracy.
 17. Rezydenci - osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne, mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, a także polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
 18. Nierezydenci - osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne, mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, a także obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
 19. Transakcja Rejestrowana - transakcja ponad progowa - transakcja, która podlega rejestracji, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ze względu na jej wartość, przekraczającą 15 000 Euro, również w przypadku, gdy jest przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji lub ze względu na zaistnienie okoliczności wskazujących, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na jej wartość i charakter.
 20. Formularz Informacji GIIF - formularz informacji uzyskiwanych od Użytkownika, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 21. GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 22. GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 23. Prawo Dewizowe - Ustawa Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.).
 24. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).
 25. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.).
 26. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 27. Ustawa o usługach elektronicznych - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 28. Rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1528).

 

§2 Postanowienia ogólne

I. Zakres usług Serwisu i ich udostępnianie

 1. Operator świadczy w Serwisie usługę wymiany walut: Euro (EUR), Frank Szwajcarski (CHF), Dolar Amerykański (USD), Funt Brytyjski (GBP), Złoty (PLN).  Wymiana odbywa się za pośrednictwem kont bankowych zdefiniowanych w Panelu Klienta przez Użytkownika.
 2. Usługa dostępna w Serwisie przeznaczona jest jedynie dla Użytkowników Serwisu.
 3. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług Serwisu anonimowo
 4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien dysponować urządzeniem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach: komputer osobisty oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do internetu przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookie w najnowszej wersji, łącze z internetem, program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF.

II Rejestracja Użytkownika

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Operatorem po zakończeniu pełnej Rejestracji.
 2. Na podstawie Umowy Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu w ramach którego może dokonać zakupu od Operatora bądź sprzedaży Operatorowi walut.
 3. Pełna Rejestracja Użytkownika obejmuje obowiązkowo następujące kroki:
  • Podanie adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał do logowania się do Panelu Klienta oraz odbierania wiadomości z Serwis
  • Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację;
  • Wypełnienie formularza przez podanie zgodnych z aktualnym stanem danych:
  • Imię i Nazwisko / Nazwa firmy;
  • Adres zameldowania / Siedziba firmy;
  • NIP (w przypadku firm);
  • Numer telefonu,
  • Podanie hasła, którego Użytkownik będzie używał do logowania się do Serwisu.
  • Odebranie e-maila aktywacyjnego i aktywację Konta Użytkownika poprzez wejście na link podany w treści e-maila aktywacyjnego.

III. Dowody kupna i sprzedaży

Zgodnie z Prawem Dewizowym Operator jest zobowiązany do wydawania Użytkownikowi dowodów kupna i sprzedaży walut dla każdej transakcji dokonanej w Serwisie. Operator realizuje zobowiązanie poprzez wysyłanie Potwierdzeń Transakcji drogą elektroniczną. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie Potwierdzeń Transakcji drogą elektroniczną, potwierdzenia,  będą wysyłane do Użytkownika drogą pocztową na adres podany przy rejestracji lub na adres korespondencyjny zdefiniowany przez Użytkownika w Panelu Klienta. W takim przypadku pobrana zostanie opłata 5 zł (słownie: pięć złotych) na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, wydrukiem i przesyłką pocztową.

IV. Kursy wymiany walut

Operator podaje na stronie głównej Serwisu oraz w Panelu Klienta aktualne kursy kupna i sprzedaży walut obowiązujące Użytkowników.

V. Wymiana walut za pośrednictwem Serwisu

 1. Minimalna kwota dla transakcji kupna i sprzedaży wynosi 100 jednostek danej waluty.
 2. Usługa wymiany walut dostępna jest jedynie dla Użytkowników, którzy podali w ustawieniach Konta Użytkownika poprawne dane dotyczące kont bankowych, z których chcą korzystać przy wymianie walut w Serwisie.
 3. Podanie danych dotyczących kont bankowych i  obejmuje zdefiniowanie co najmniej dwóch numerów rachunków.  Wymiana jest możliwa po skonfigurowaniu co najmniej jednego rachunku w walucie PLN i jednego rachunku walutowego.
 4. Użytkownik musi być właścicielem, współwłaścicielem lub pełnomocnikiem rachunku, z którego wysyłane są środki przeznaczone do wymiany.
 5. Użytkownik wydaje dyspozycje wymiany walut, a Operator odbiera je przez Serwis
 6. Operator prowadzi skup i sprzedaż walut obcych jedynie w dni robocze w godzinach prowadzenia działalności kantorowej, które dostępne są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”.
 7. Operator określa i podaje Użytkownikowi numery kont bankowych, z których będzie korzystał do świadczenia usługi wymiany walut po rejestracji w Panelu Klienta, po określeniu przez Użytkownika rodzaju transakcji, której chce dokonać(kupno waluty lub sprzedaż waluty) oraz swoich rachunków, za pośrednictwem których Użytkownik chce zrealizować   transakcję. Dane konta służące do obrotu walutą PLN udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek PLN”. Dane konta służące do obrotu walutami udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek XXX”, gdzie XXX odpowiada symbolowi waluty.
 8. Zasilenie konta: Użytkownik, który chce dokonać transakcji zakupu waluty powinien przelać na podany mu „Rachunek PLN” kwotę w walucie PLN, którą chce wymienić           .
 9. Użytkownik, który chce dokonać transakcji sprzedaży waluty powinien przesłać na podany mu „Rachunek XXX”, gdzie XXX odpowiada symbolowi waluty, kwotę w walucie, którą chce sprzedać.           .
 10. Po zaksięgowaniu przez Operatora wpłaty na rachunek bankowy otrzymany od Użytkownika, w Panelu Klienta tego Użytkownika pojawi się pole z informacją o zasileniu Konta Użytkownika oraz z aktualnym kursem, po którym Użytkownik może dokonać wymiany środków.
 11. Użytkownik ma możliwość wycofania środków, które przelał na rachunek bankowy Operatora. Dyspozycję taką może wydać poprzez kliknięcie na link „Anuluj transakcję i zwróć środki”. Wycofanie środków w walucie PLN jest zawsze bezpłatne.
 12. Użytkownik zatwierdza transakcję wymiany waluty poprzez kliknięcie na służący do tego przycisk w polu i zatwierdzenie transakcji w kolejnym polu. Kliknięcie przycisku „Zatwierdź transakcję” i następnie „Zatwierdź” powoduje złożenie dyspozycji wymiany waluty po kursie widocznym w tym okienku. Po tej czynności Użytkownik nie ma możliwości wstrzymania dyspozycji wymiany.
 13. Przed zatwierdzeniem transakcji Użytkownik otrzymuje informację o przewidywanym terminie otrzymania wymienionych środków. Termin ten jest zależny głównie od czasu realizacji przelewów przez obsługujące Operatora i Użytkownika banki.
 14. Po zakończonej transakcji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na adres podany przy rejestracji z informacją o zakończonej transakcji i dowód kupna-sprzedaży.

VI. Opłaty za przelew przychodzący Użytkownika

 1. Dokonując przelewu walutowego do Operatora Użytkownik powinien go wykonać tylko i wyłącznie na wskazany przez Operatora przy zlecaniu wymiany rachunek bankowy w opcji, w której Użytkownik jako zleceniodawca przelewu ponosi koszty bankowe przelewu.
 2. W przypadku nie zachowania procedury o której mowa w pkt. VI.1, banki mogą pobrać opłatę zgodnie ze swoimi tabelami opłat i prowizji, która pomniejszy kwotę przelewu Użytkownika. W takiej sytuacji Operator zaksięguje na Koncie Użytkownika faktycznie otrzymaną kwotę pomniejszoną o opłaty i prowizję pobrane przez bank.
 3. Operator serwisu pewnykantor.pl w sytuacji wystąpienia opłaty bankowej z tytułu otrzymania przelewu od Użytkownika, pomniejszy kwotę wpłaconą przez Użytkownika o wartość prowizji bankowej.

§3 Obowiązki Operatora i Użytkowników wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

I. Rejestracja

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji pełnych i zgodnych z prawdą danych,
 2. Operator zastrzega, że ostateczne potwierdzenie danych z rejestracji następuje razem z potwierdzeniem danych przez bank przy pierwszym przelewie Użytkownika.
 3. Operator jest uprawniony do korygowania wszelkich danych z rejestracji, na podstawie danych z przelewu otrzymanego od Użytkownika lub dokumentów wskazanych przez Operatora.
 4. Każde konto Użytkownika może mieć tylko jednego właściciela.                                                                                             
 5. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.                                                                                      
 6. Operator jest uprawniony do usuwania podwójnych kont Użytkownika.

II. Usługa wymiany walut

 1. Na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Użytkownicy chcący dokonywać transakcji o równowartości wyższej, niż 15.000 EUR dziennie przeliczonej według kursów średnich NBP z dnia wymiany, zobowiązani są dostarczyć Operatorowi kopie wymaganych dokumentów, a w szczególności kopię dowodu osobistego lub paszportu, KRS, NIP, REGON.                 
 2. Powyższe zobowiązanie dotyczy również transakcji, o której mowa powyżej, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji, jak również transakcji, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji, także w kwocie mniejszej niż wskazana w pkt. 1, bez podania przyczyn jeżeli będzie to wynikało z realizacji procedur wynikających z Ustawy o przeciwdziałania praniu pieniędzy. Użytkownik nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu.
 4. Operator ma prawo żądać od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień dotyczących jego transakcji.

 

§4 Bezpieczeństwo

I. Dane osobowe

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Operator.
 3. Operator tworzy zbiór danych osobowych o nazwie: Klienci pewnykantor.pl zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Dane osobowe podane przez Użytkowników w procesie rejestracji opisanym w pkt.2, przetwarzane są w następujących celach:
  • realizowanie usługi wymiany walut przez Operatora,
  • wystawianie i dostarczanie dowodów kupna i sprzedaży walut Użytkownikom,
  • dostarczanie Użytkownikom informacji związanych z ich korzystaniem z Serwisu.
 6. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w dokumentach poprzednio wskazanych w  są przetwarzane jedynie w celu realizacji zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 7. Operator ma prawo uzależnić świadczenie usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności danych osobowych  dokumentami koniecznymi do potwierdzenia tożsamości, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, stowarzyszeń dokumentami koniecznymi do potwierdzenia danych, o których mowa powyżej. Nadesłanie wymaganych dokumentów jest niezbędne przy dokonywaniu transakcji, o których mowa  §3 pkt.II ppkt.1
 8. Dokumenty potwierdzające tożsamość  przypadku wykonania transakcji, o której mowa w §3 pkt.II ppkt.1, po ich zbadaniu mogą zostać przekazane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, iż dokumenty dostarczone do Operatora są zgodne z oryginałem.
 9. Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych jego dotyczących w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania i zmiany oraz żądania usunięcia ze zbioru danych.
 10. Użytkownik ma obowiązek informować Operatora niezwłocznie o każdej zmianie danych osobowych celem ich aktualizacji.
 11. Operator uprawniony jest do udostępniania danych oraz danych osobowych wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. W celu zachowania bezpieczeństwa transakcji, od momentu zaksięgowania środków na Koncie Użytkownika do wysłania wymienionych środków przez Operatora nie ma możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian w zdefiniowanych przez Użytkownika rachunkach bankowych. Możliwości takiej nie ma również Operator.

II. Akceptacja regulaminu

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
 2. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisu.
 3. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe oraz dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
 5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej informacji systemowych dotyczących zmian w systemie, informacji o utrudnieniach, przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
 6. Akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem.

III. Bezpieczeństwo korzystania z serwisu

 1. Operator nie wysyła hasła dostępu do Konta na adres e-mail.
 2. Operator nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o podanie hasła dostępu do Konta.
 3. Przesyłanie wszelkich danych pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem odbywa się poprzez połączenie SSL szyfrowane kluczem 256-bitowym.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą e-maila na adres kontakt@pewnykantor.pl lub pisemnej na adres siedziby Operatora.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien w szczególności opisać przedmiot reklamacji.
 4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeśli Użytkownik nie zawiadomi go przed upływem dwóch miesięcy od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 

§5 Postanowienia końcowe

I. Postanowienia końcowe

 1. Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Operator może zmienić Regulamin.
 3. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa Operator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi.
 4. Wszelkie transakcje dokonywane są przez Operatora niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Operatora i wydaniu dyspozycji przez Użytkownika.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić opóźnienia po stronie banków realizujących transakcje, a w szczególności opóźnienia wynikające z awarii systemów bankowych. W takich przypadkach transakcje będą realizowane przez Operatora niezwłocznie po usunięciu awarii przez banki.
 6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 
   
zamknij